KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ ve muayenehane ekibi olarak, siz değerli danışanlarımızın ve hastalarımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Prof.Dr. Özden Şükran ÜNERİ’nin muayenehanesine iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Prof.Dr. Özden Şükran ÜNERİ muayenehanenin Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ

İşlenen Kişisel Veriler; Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; ödeme bilgileriniz faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileriniz; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileriniz; anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginiz, kliniğimizde bulunan ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,

Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi’ne ait web sitesi ve on-line hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca siz danışanlarımızın/hastalarımızın kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz, Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi tarafından 2.maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3.maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep ettiğiniz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,

– Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

– Muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

– Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,

– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

– Mevzuat hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

Muayenehanemiz ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

– Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,

– Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

Muayenehanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

– Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,

– Tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

– İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

– Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,

– Şikayetlerinizin/taleplerinizin muayenehanemize aktarılabilmesi ve takibi

– İletişim izni vermiş iseniz; sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, bülten/broşür gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin artırılması, araştırılması ve bağlı nedenler,

– Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ’nin Muayenehanesi’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda madde 4’de belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi 2.bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, sigorta/vakıf/sandık kapsamında hizmet almış iseniz ilgili sigorta şirketine, vakfa, sandığa ve aracı kurumlarına, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için kliniğimizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; 2.bölümde belirtilen amaçlarla; Prof.Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi bünyesinde yer alan sağlık kuruluşlarına gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, muayenehanemize sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kliniğimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.

Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’ e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve İstisnaları

Muayenehanemize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu konuda dilerseniz, İletişim Formu’nu doldurarak, dilerseniz Prof.Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi’nden fiziki olarak da temin edebileceğiniz Bilgi Talep Formunu kullanarak bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte,

a) Muayenehanemizin iletisim@ozdenuneri.com e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta,

b) Muhsin Yazıcıoğlu cad Sarıkonak apt. 8/22 Çukurambar/Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır.

Muayenehanemize başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Muayenehanemiztalebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Muayenehanemiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Muayenehanemizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişininMuayenehanemizcevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır.

KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Muayenehanemiz başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

6. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’ in Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVKK’ nın 5.maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel Veri/Kişisel Veriler’ iniz işlenebilir:

– Kanunlarda açıkça ön görülen hallerde,

– Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,

– Bir sözleşmenin kurulması veya iflasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması halinde,

– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması halinde,

– Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Prof.Dr. Özden Şükran ÜNERİ Muayenehanesi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde,

– Ayrıca, Kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Ayrıca, Muayenehanemizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ

İletişim Adresi: Çukurambar Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Sarıkonak Apt. No: 8 / 22 Kat: 6 Çankaya / Ankara

İletişim Telefon: 0 (542) 408 62 99

Mail Adresi: iletisim@ozdenuneri.com

Bilgilendirme amaçlıdır.